Zásady ochrany osobníc údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

1. Základní ustanovení

1.1 Kontaktní údaje, na které je možno uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva:

La Compatibile CZ s.r.o., IČ: 020 61 929

Sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha

email: eshop@lacompatibile.cz, tel: +420 777 945 760

1.2 Uchováváme pouze ty osobní údaje, které jsou potřebné pro plnění smluv, jež s námi

uzavíráte. Taktéž uchováváme Vaše údaje nutné k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu.

Vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen ,,GDPR“).

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například: jméno, příjmení,

případně adresu a kontaktní údaje.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Zpracování osobních údajů, které jste nám poskytli anebo osobních údajů, které byly

získány na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Zpracování Vašich identifikačních a kontaktních údajů a údajů nezbytných pro plnění

smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 •  plnění smlouvy mezi Vámi a naší stranou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního

vztahu mezi Vámi a naší stranou; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které

jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí

osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí

osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany naší společnosti plnit.

3.3 Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.

22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

4.1 Informace o Vašem nákupu, tedy objednávky a uzavřené smlouvy, případně Vaše

údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 3 let. Po

takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na

Vaše případné stížnosti. Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje

obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v

platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.).

4.2 V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu či na

základě oprávněného zájmu k poskytování přímého marketingu, jsou Vaše osobní údaje (resp.

Váš e-mail) zpracovávány po dobu 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním

osobních údajů z Vaší strany odvolán. Po uplynutí této doby uchováváme Vaše osobní údaje

(zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu našich

práv.

4.3 Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty

osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat

zasláním emailu na adresu: eshop@lacompatibile.cz. Osobní údaje, které o Vás evidujeme v

souvislosti s Vaším uživatelským účtem, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu v případě,

že účet využíváte. Pokud jej nevyužíváte déle než 1 rok, budou tyto Vaše osobní údaje

smazány.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním
  e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

5.2 Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné než shora uvedené osobě,

musíme nejdříve požádat o Vás souhlas. Bez Vašeho souhlasu nemůžeme Vaše osobní údaje

poskytnout jiným osobám, pouze pokud by taková povinnost vyplývala z obecně závazných

právních předpisů.

6. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.
  18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
  email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste

seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

7.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového

formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany

osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

7.3 Jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejnit na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto

podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.

7.4 Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 1. 2023