Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Definice

1.1 „Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost La Compatibile CZ s.r.o., se sídlem

Bělehradská 858/23, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČ: 020 61 929, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudu v Praze oddíl C, vložka 215152.

1.2 „Kupujícím“ se rozumí právnická či fyzická osoba, která uzavírá s prodávajícím

kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.

1.3 „Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi prodávajícím a

kupujícím, a jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, na základě, které se prodávající

zavazuje uskutečnit kupujícímu dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího.

kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou

cenu.

1.4 „E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný prodávajícím a dostupný

pro uživatele z internetové adresy www.lacompatibile.cz.

1.5 „Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.

1.6 „Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky

prodávajícího, jež jsou pro uživatele dostupné z internetové

adresy: www.lacompatibile.cz/vseobecne-obchodni-podminky/.

1.7 „Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který uzavírá jako kupující kupní smlouvu

mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého

povolání.

1.8 „Podnikatelem“ se rozumí osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím

v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Za podnikatele bude

považována jakákoli osoba, která v rámci objednávky zboží uvede své identifikační číslo

(IČ).

1.9 „Zásadami ochrany osobních údajů“ se rozumí zásady, jimiž se prodávající řídí

při zpracování osobních údajů, a které jsou dostupné na

adrese www.lacompatibile.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

1.10 „Zbožím“ se rozumí zboží prodávané prodávajícím v e-shopu.

2. Základní ustanovení

2.1       Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího

a kupujícího vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu.

2.2       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní

smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána

v českém jazyce.

2.3 Odchylná ujednání v kupní smlouvě odchylná od obchodních podmínek mají přednost

před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

2.4       Prodávající si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek jednostranně měnit nebo

doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.

2.5       Kupující může objednávat zboží v e-shopu buď na základě registrace prostřednictvím

svého uživatelského účtu, nebo také bez registrace a bez založení uživatelského účtu.

2.6  Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

www.lacompatibile.cz

Email: eshop@lacompatibile.cz

číslo: +420 777 945 760

3. Informace o zboží a cenách

3.1 Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností,

jsou uvedeny u jednotlivého zboží v nabídce e-shopu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z

přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží

ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v

platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v e-shopu. Toto ustanovení nevylučuje

sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná v nabídce e-shopu je aktuální a prodávající není

povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3 V e-shopu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním

zboží.  

3.4 Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se

prodávající s kupujícím jinak.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na

telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.2 Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého uživatelského účtu, provedl-li v e-shopu registraci,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

4.3 Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a

doručení.

4.5 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které

do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko

Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém

formuláři a odsouhlasení, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.6 Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o

obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto

potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Oznámení o přijetí

objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.

4.7 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit,

zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se

považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena

potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu

uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

4.8 Všechny objednávky přijaté prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku, dokud

není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit

objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto

obchodních podmínkách.

4.9 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení

ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen

dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu  Prodávající informuje kupujícího

o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou

nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v

takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu

prodávajícího.

5. Uživatelský účet

5.1 Na základě registrace kupujícího provedené v e-shopu může kupující přistupovat do

svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání

zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět

správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při

jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a

při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu

třetími osobami.

5.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj

uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní

smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

5.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to

zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího,

popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. Platební podmínky a dodání zboží

6.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může

kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 287321927/0300, vedený

u společnosti Československá obchodní banka, a.s. Pokud nedojde k úhradě do 7 dnů

od data objednávky, prodávající tuto objednávku stornuje,

 • bezhotovostně platební kartou,
 • QR platbou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány

Comgate,

 dobírkou platební kartou, nebo při předání zboží na vybraném výdejním

místě.

6.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s

balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se

dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.   

6.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn

okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6.5 Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou

platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6.6 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického

výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.7 Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce prostřednictvím České pošty nebo

přepravní společnosti Zásilkovna či PPL,

 • na odběrné místo prostřednictvím dopravce Zásilkovna, Balíkovna, Česká pošta, nebo

PPL.

6.8 Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

6.9 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou

uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je

způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a

případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.10 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na

straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno

v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,

resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.11 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů

zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od

přepravce převzít.

6.12 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na

e-mailovou adresu kupujícího. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé

kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

6.13 Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího

okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale

v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako

spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů

zboží nebo dodání několika částí,

 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná

dodávka zboží.

7.3 Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem

před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením

smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od

smlouvy,

 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu

nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od

smlouvy,

 • dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a

jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit,

 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

7.4 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o

odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

7.5 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář

k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle

kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních

podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

7.6 Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů

od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží

prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou

poštovní cestou.

7.7 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však

do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání,

které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení

prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím

nevzniknou další náklady.

7.8 Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající

nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající

nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.9 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží

prodávajícímu odeslal.

7.10 Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu a je-li to možné, v původním obalu. Nárok

na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku

kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.11 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,

nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo

dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy

uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy

přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Formulář pro odstoupení od smlouvy.

8. Práva z vadného plnění a reklamace

8.1 Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,

které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na

povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se

zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2 Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém

trvají povinnosti z vadného plnění. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se

vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.3 Je-li na prodávaném zboží (na jeho etiketě) nebo v jeho návodu připojenému ke zboží

nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží

použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že

zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé

vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění

práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží

užívat.

8.4 Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží

způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání

nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má

vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

8.5 V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a

požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.

8.6 Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

8.7 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při

uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud

by toto porušení předvídala.

8.8 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu

odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou

slevu z kupní ceny.

8.9 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro

stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla

nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny,

výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

8.10 Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil.

Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady,

která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení

smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.11 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může

kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.12 Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám

způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

8.13 Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží

zlevněno.

8.14 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí

reklamace možné. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy

kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o

provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.15 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých

případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu

výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady

musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se

prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za

podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik

uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva

z vadného plnění) prodávajícímu.

8.16 Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.17 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci

věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.18 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených

nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u

prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném

případě ho soud nemusí přiznat.

8.19 Volbu způsobu reklamace má kupující.

8.20 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až

1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o

ochraně spotřebitele.

9. Doručování korespondence

9.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat

prostřednictvím elektronické pošty.

9.2 Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou

v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-

mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

10. Osobní údaje

10.1 Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a

bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o

kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat,

vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup

umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze

obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním

dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa

bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi

smluvními stranami.

10.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany

osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1     V případě, že se spotřebitel jakožto kupující domnívá, že jeho práva byla porušena,

může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové

adresy eshop@lacompatibile.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je

rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15,

PSČ 120 00. Internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line

nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při

řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120

00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o

řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice

2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3       Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká

obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.4 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České

republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele

vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.6 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu,

včetně rozvržení stránky, loga, ochranných známek, fotografií, grafiky, dalšího obsahu a

prvků náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové

stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

11.7 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do

internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí

při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na

jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám

umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti

tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové

vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11.8 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

11.9 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

11.10 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek.

11.11 Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 11. 2023